Waifu.it

An Open-source API Serving Bunch of Anime stuff